dřevoVšem vlastníkům lesů sdělujeme, že Ministerstvo zemědělství vydalo veřejnou vyhlášku, na základě které nařizuje vlastníkům lesů nejpozději do 31.března 2018 zpracovat a vytěžit veškeré dřevo napadené hmyzími škůdci a dále pak dřevo vyvrácené a polámané nedávnou vichřicí. Vlastník lesa je toto povinen zabezpečit ve stanoveném termínu vlastními prostředky nebo smluvně zajištěnými dodavatelskými kapacitami. Viz vyhláška zde.

                                                                                                                                                         Zuzana Šímová, 12.1.2018