ZO 2016Obec Havlovice Přehled usnesení ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Havlovice konaného v úterý 22. března 2016 od 18 hodin v sále Kulturního domu 1.Zastupitelstvo obce schvaluje: - ověřovatele zápisu - Petra Smékala, Martina Dvořáčka - upravený program zasedání Příloha č. 1 - návrhovou komisi ve složení: předseda Martin Spielberger členové Ing. Jindřich Kaizr Jiří Řezníček - revokaci usnesení dle bodu č.3 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Havlovice ze dne 5.11.22014 - změnu rozpočtu obce č.1/2016 Příloha č.3 - závaznými ukazateli v odvětvovém členění schváleného rozpočtu na rok 2016 a další byly paragrafy - kalkulaci nákladů pro poskytování pečovatelské služby městem Úpicí pro rok 2016 a to doplatek k mzdovým nákladům pečovatelky ve výši 15,-Kč/ za započatou hodinu u úkolových hodin a náklady na cestovné ve výši 6,50 Kč/1km. 2.Zastupitelstvo obce neschvaluje - původní radou obce navržený program zasedání - aby bylo hlasováno o tom, že budou přílohy z jednání rady obce v elektronické podobě zastupitelům obce (jsou k nahlédnutí na obecním úřadu) 3.Zastupitelstvo obce bere na vědomí - nezasílání příloh k zápisu z jednání rady obce zastupitelům obce - kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání - zprávu o činnosti rady obce - průběžné návrhy termínů veřejných zasedání zastupitelstva obce na rok 2016 V Havlovicích dne 24.3.2016 ing. Pavel Dvořáček Martin Kult starosta obce místostarosta Ověřovatelé zápisu: Petr Smékal Martin Dvořáček