Informace poskytnutá podle zákona 106/1999 Sb. týkající se příloh usnesení zastupitelstva

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Dne 29. 3. 2016 obdržel Obecní úřad Havlovice (dále jen „OÚ“) prostřednictvím emailové adresy elektronické podatelny úřadu Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou žádáte poskytnutí následujících informací:

Podle zákona č. 106/1996, o svobodném přístupu k informacím žádám o mailové zaslání naskenovaných elektronických kopií všech příloh uvedených v usneseních z veřejných zasedání zastupitelstva obce, která se konala od 6.11.2014 do 22.3.2016 včetně.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. Odpověď zpracoval starosta obce ing. Pavel Dvořáček.

 Zastupitelstvo 05.11.2014 –přílohy                                 Zastupitelstvo 22.09.2015 -přílohy

 Zastupitelstvo 16.12.2014 –přílohy                                 Zastupitelstvo 15.12.2015 -přílohy

 Zastupitelstvo 26.03.2015 –přílohy                                 Zastupitelstvo 22.03.2016 -přílohy

 Zastupitelstvo 25.06.2015 -přílohy

Sdělení zasíláme na základě Vašeho požadavku elektronicky na e-mailovou adresu Jana Čepelky [honza.cepelka@gmail.com].


Vzhledem k rozsahu poskytnuté informace obec Havlovice nepožaduje po žadateli uhrazení nákladů za poskytnutí informace podle § 17 InfZ.

Poskytnuté informace budou v souladu s § 5, odst. 3) InfZ zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.havlovice.cz.

S pozdravem

Ing. Pavel Dvořáček, starosta

Vytvořeno: 13.4.2016 


Vyvěšeno: 13.04.2016

Sejmuto: -

Zveřejnil (zodpovídá): Zuzana Šímová